Algemene Voorwaarden SmaakMakers Tour per 1 augustus 2017

 

Artikel 1. Definities in deze voorwaarden hebben de volgende betekenis:

 

SmaakMakers Tour: de organisator van de Foodtour, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60199156;
Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SmaakMakers Tour een overeenkomst aangaat en deelneemt aan de Foodtour;
Foodtour: door SmaakMakers Tour georganiseerd evenement waarbij een tour georganiseerd wordt bij diverse deelnemende restaurants en waarvoor SmaakMakers Tour Tickets verkoopt;
Ticket: het (al dan niet elektronische) bewijs dat recht geeft op toegang tot de Foodtour;
Restaurant: aan de Foodtour deelnemende restaurants die een gerecht en (alcoholisch) drankje leveren als onderdeel van de Foodtour;
Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;
Host: begeleider van de Foodtour.

 


 

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging van deze voorwaarden

 

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen SmaakMakers Tour en Deelnemer, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komen, tenzij door SmaakMakers Tour uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. Door het aangaan van de overeenkomst en deelname aan de Foodtour verklaart Deelnemer zich bekend en akkoord met deze Voorwaarden.
 3. Van de inhoud van deze Voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen SmaakMakers Tour en Deelnemer worden afgeweken. In een dergelijk geval blijven de bepalingen van deze Voorwaarden waarvan niet expliciet is afgeweken van kracht.
 4. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal vervangen worden door een rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
 5. SmaakMakers Tour kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op de bestaande en toekomstige overeenkomst, ook indien deze vóór de wijziging van de Voorwaarden zijn gesloten. In geval van een wijziging van de Voorwaarden die tot gevolg heeft dat SmaakMakers Tour een wezenlijk andere prestatie levert dan overeengekomen, heeft Deelnemer het recht de overeenkomst binnen vier (4) weken na het van kracht worden van de betreffende wijziging te ontbinden.

 


 

Artikel 3. Foodtours

 

 1. SmaakMakers Tour heeft het recht om de Foodtour te verplaatsen (qua tijdstip en/of datum) of te annuleren. Hoewel SmaakMakers Tour in een dergelijk geval zal proberen Deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, kan zij niet garanderen dat Deelnemer voor aanvang van de Foodtour op de hoogte wordt gesteld. SmaakMakers Tour zal in dergelijke gevallen trachten een vergelijkbaar alternatief te bieden; indien het geboden alternatief niet naar tevredenheid is of het niet mogelijk is voor de Deelnemer om op een andere datum c.q. tijdstip deel te nemen, dan heeft de Deelnemer recht op volledige teruggave van de aankoopprijs van het Ticket. SmaakMakers Tour is niet verantwoordelijk voor eventueel andersoortige gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld een hotelovernachting of reiskosten.
 2. Deelnemer dient, ook na het betreden van de Foodtour, op eerste verzoek van SmaakMakers Tour zijn/haar Ticket te tonen. SmaakMakers Tour heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.
 3. Deelnemer dient zich zelf op de hoogte te stellen van door of namens SmaakMakers Tour gegeven aanwijzingen betreffende de Foodtour. Op SmaakMakers Tour rust geen verplichting tot het nader informeren van Deelnemer.
 4. Deelnemer dient zich als ordelijke bezoeker van de Foodtour te gedragen en zich te houden aan de in lid 3 van dit artikel genoemde aanwijzingen alsmede de algemene voorwaarden van de aan de Foodtour deelnemende Restaurants.
 5. Om de veiligheid gedurende de Foodtour te waarborgen wordt de wettelijke regelgeving met betrekking tot gebruik van alcohol en deelname aan het verkeer gehanteerd. Dit betekent dat er gedurende de tour niet meer dan 2 alcoholische dranken worden geschonken. SmaakMakers Tour zal dit verzorgen door een proefglas alcohol te schenken in drie van de deelnemende Restaurants en een non-alcoholisch drankje bij één Restaurant. Drie proefglazen komen qua inhoud overeen met twee volledige glazen alcohol. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alcohol tijdens de tour.
 6. Deelnemer bezoekt de Foodtour op eigen risico. SmaakMakers Tour is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die bij Deelnemer ontstaat bij de reis van of naar de Foodtour of het bijwonen daarvan.
 7. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om SmaakMakers Tour op de hoogte te stellen van enigerlei voedselallergie,-intolerantie of andere omstandigheden waarmee rekening gehouden dient te worden (zoals bijvoorbeeld dieetwensen of zwangerschap). Dit dient uiterlijk 27 uur voor aanvang van de Foodtour te gebeuren, zodat SmaakMakers Tour dit tijdig met de deelnemende restaurants kan afstemmen. Met latere mededelingen kan geen rekening meer gehouden worden en kan ertoe leiden dat niet elk gerecht c.q. drankje geschikt is voor de Deelnemer; zulks vormt geen reden voor (gehele of gedeeltelijke) terugbetaling van de betaalde prijs van het Ticket.
 8. SmaakMakers Tour doet er redelijkerwijs alles aan om de Foodtour op een ordelijke en veilige manier te organiseren / te begeleiden, maar kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor onvoorziene schade tijdens de Foodtour.
 9. In het restaurant gelden de regels die de horecaondernemer al dan niet heeft opgesteld, er wordt uitgegaan dat dit algemeen geldende regels zijn en deze worden redelijkerwijs als bekend geacht bij de Deelnemers. Deelnemers worden dan ook niet, anders dan de algemene voorwaarden, op de hoogte gesteld van deze geldende regels.
 10. Bij het schenken van alcoholische dranken tijdens de Foodtour geldt de wettelijke geldende leeftijd van 18 jaar. Bij twijfel is SmaakMakers Tour / Restaurant gerechtigd vóór het schenken van alcoholische dranken een identiteitsbewijs van Deelnemer te vragen. SmaakMakers Tour / Restaurant behoudt zich het recht voor geen alcoholische dranken te schenken indien zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Deelnemer vanwege zijn/haar leeftijd niet gerechtigd is alcoholhoudende dranken te consumeren.

 


 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat Deelnemer (online) een Ticket koopt bij SmaakMakers Tour.
 2. Deelnemer kan geen rechten ontlenen aan een (al dan niet automatisch verzonden) ontvangstbevestiging.
 3. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat SmaakMakers Tour de bestelling van Deelnemer niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal SmaakMakers Tour dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling aan Deelnemer meedelen. Indien er reeds een bedrag voor de Foodtour is overgemaakt door Deelnemer, wordt dit bedrag geretourneerd.
 4. SmaakMakers Tour is gerechtigd, desnoods zonder opgave van redenen, een bestelling te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de overeenkomst te verbinden.

 


 

Artikel 5. (Adres)gegevens & Privacy

 

 1. Deelnemer is verplicht bij het aangaan van de overeenkomst correcte (adres)gegevens op te geven. Wijzigingen en/of onjuistheden in deze gegevens dienen tijdig aan SmaakMakers Tour te worden gemeld.
 2. Uitvoering van de overeenkomst en alle op de overeenkomst betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Deelnemer opgegeven (email)adres.
 3. Bij het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst verwerkt SmaakMakers Tour persoonsgegevens van Deelnemer.
 4. Het in lid 3 bedoelde gegevensbestand wordt gebruikt voor administratieve en commerciële doeleinden. Al het gebruik van de door Deelnemer verstrekte gegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 5. De Deelnemer stemt ermee in dat hij of zij gefotografeerd en/of gefilmd kan worden binnen een Restaurant tijdens de Foodtour en dat dit materiaal voor promotionele doeleinden kan worden gebruikt. Het maken van foto’s en of een video wordt van te voren altijd duidelijk gecommuniceerd.

 


 

Artikel 6. Prijzen en betaling

 

 1. Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, andere belastingen of heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. SmaakMakers Tour behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Foodtour(s) te wijzigen. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidstermijn heeft zal de prijs gedurende die termijn niet worden gewijzigd, behalve als gevolg van een wijziging in het BTW tarief of ter correctie van druk- of typefouten.
 3. De aangeboden betaalwijzen kunnen, afhankelijk van de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt, verschillen. Indien aan een bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dit steeds duidelijk vermeld.
 4. Het storneren van een door SmaakMakers Tour (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Deelnemer niet van zijn betalingsverplichting.
 5. Indien Deelnemer een verschuldigd bedrag niet (tijdig) betaalt, is SmaakMakers Tour gerechtigd de Deelnemer niet toe te laten tot de Foodtour.
 6. Klachten met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur aan SmaakMakers Tour te worden gericht.

 


 

Artikel 7. Tickets

 

 1. Tickets worden, tenzij expliciet anders aangegeven, per e-mail verzonden aan het door Deelnemer opgegeven e-mailadres. Deelnemer dient het Ticket zelf uit te printen en/of elektronisch te tonen in combinatie met een geldig legitimatiebewijs.
 2. Deelnemer is verplicht om bij ontvangst te controleren of het Ticket aan de overeenkomst beantwoordt en de daarop vermelde informatie correct is. Indien dit niet het geval is, dient Deelnemer SmaakMakers Tour daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de verzending, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail in kennis te stellen.
 3. Tickets verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum c.q. de datum van de geboekte Foodtour. Het bedrag van de tickets met de verstreken geldigheidsdatum wordt niet gerestitueerd.
 4. Tickets mogen niet doorverkocht worden of op enigerlei wijze voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SmaakMakers Tour. Indien daarvan sprake blijkt te zijn, is SmaakMakers Tour gerechtigd deelname aan de Foodtour te weigeren.
 5. Elk Ticket kan slechts één keer worden gebruikt. Alleen degene die het Ticket als eerst inlevert heeft toegang tot de Foodtour waartoe het Ticket recht geeft.

 


 

Artikel 8. Datum wijzigen / Annuleren

 

 1. De datum van een geboekte Foodtour aanpassen kan tot 10.00 uur op de dag voor aanvang van de geboekte Foodtour. Daarna is het wijzigen van de datum niet meer mogelijk. Er zal geen (gedeeltelijke of gehele) terugbetaling van de betaalde prijs voor het/de Ticket(s) worden verstrekt voor datum wijzigingen die minder dan 27 uur voor aanvang van de Foodtour gedaan worden, of in het geval dat een Deelnemer niet dan wel later komt opdagen.
 2. Een volledige annulering van de Tour (er wordt geen nieuwe datum gekozen) kan tot 6 dagen voor de geboekte Tour. Het bedrag van het/de Ticket(s) zal worden geretourneerd. In het geval van annuleringen korter dan 6 dagen voor de geboekte Tour zal er geen (gedeeltelijke of gehele) terugbetaling van de betaalde prijs voor het/de Ticket(s) worden verstrekt, of in het geval dat een Deelnemer niet komt opdagen.
 3. Annuleringsprocedure: Tickets zullen, met inachtneming van het gegeven in lid 1, onbruikbaar worden verklaard en bieden na annulering geen toegang meer tot de Foodtour.

 


 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

 1. SmaakMakers Tour is niet aansprakelijk voor de door de deelnemende Restaurants geleverde producten en/of diensten, noch voor onjuiste informatie op de website van SmaakMakers Tour.
 2. SmaakMakers Tour is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan (on)roerende goederen in het Restaurant door toedoen van een Deelnemer tijdens de Foodtour.
 3. Tevens is SmaakMakers Tour niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen van de Deelnemer tijdens de Foodtour.

 


 

Artikel 10. Overmacht

 

 1. Indien aan de zijde van SmaakMakers Tour sprake is van overmacht, heeft SmaakMakers Tour het recht om uitvoering van de Foodtour op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van SmaakMakers Tour, de Foodtour te annuleren. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door Restaurants, stakingen, alsmede iedere andere situatie waarop SmaakMakers Tour geen beslissende controle kan uitoefenen.
 2. Indien de overmachtsituatie aan de zijde van SmaakMakers Tour langer dan twee maanden voortduurt, heeft Deelnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. In geval van overmacht is SmaakMakers Tour niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan Deelnemer. Dit betreft gemaakte kosten anders dan de kosten van de bestelde SmaakMakers Tour tickets, zoals bijvoorbeeld een hotelovernachting of reiskosten.

 


 

Artikel 11. (Kortings)codes, cadeaubonnen en aanbiedingen

 

 1. Uitgegeven Kortingscodes door SmaakMakers Tour zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 2. Indien een aanbieding of kortingscode een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden geschiedt, dan is dit in de aanbieding vermeld. SmaakMakers Tour behoudt zich het recht voor de duur van een aanbieding te verlengen dan wel te verkorten zonder voorafgaande aankondiging. Cadeaubonnen hebben een onbeperkte geldigheidsduur tenzij anders aangegeven op de cadeaubon.
 3. Kortingscodes of cadeaubonnen kunnen uitsluitend gebruikt worden indien deze tegelijk met een bestelling, op de door SmaakMakers Tour aangegeven wijze, worden ingezet.
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbieding, cadeaubon of kortingscode binden SmaakMakers Tour en de Deelnemer niet.
 5. Kortingscodes, cadeaubonnen en/of aanbiedingen worden in geen geval in cash uitgekeerd.
 6. Kortingscodes en/of cadeaubonnen zijn niet stapelbaar.
 7. Kortingscodes en/of cadeaubonnen kunnen niet gebruikt worden voor openstaande bestellingen.
 8. Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere kortingscode dat deze per persoon en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.
 9. Indien Deelnemer kiest voor annulering van de Foodtour, vervalt de kortingscode of aanbieding.
 10. Kortingscodes en cadeaubonnenworden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
 11. Het is niet toegestaan kortingscodes en/of cadeaubonnen te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).
 12. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
 13. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.
 14. De kortingscode en/of cadeaubon is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties en/of cadeaubonnen.

 

 


 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op de overeenkomst en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen over de overeenkomst en/of deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.